Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności www.sklep.itw.com.pl

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie dokonywania zakupów usług za pośrednictwem sklepu internetowego, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Naszym klientom gwarantujemy, że wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych przez nas danych.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest IntoTheWorld Mariusz Gorzycki, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, NIP: 9562235842, zwany dalej „Administratorem” lub „IntoTheWorld”.

Kontakt z Administratorem:

 1. Elektronicznie na adres e-mail: itw@gmail.com
 2. Listownie: IntoTheWorld Mariusz Gorzycki, Rynek Staromiejski 36-38, 87 – 100 Toruń
 3. Telefonicznie: +48668378550

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 2. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o usługę oferowaną w sklepie. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6; ust. 1, lit. B);
 3. Założenie konta klienta, przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6, ust. 1, lit. B);
 4. Rejestrowanie transakcji w dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6, ust. 1, lit. C);
 5. Rejestrowanie osób kończących szkolenia oferowane w sklepie on- line. Podstawą takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze. (RODO art. 6, ust. 1, lit. C)
 6. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6, ust. 1, lit. F);
 7. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6, ust. 1, lit. C);
 8. Wysyłanie wiadomości o treści handlowej, na adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. A).

 

 1. Kategorie danych przetwarzanych przez nasz e- sklep
 2. Dane niezbędne do dokonania zakupu w sklepie internetowym: dane kontaktowe i teleadresowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Dane zbierane w celu udokumentowania transakcji finansowych: dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP.
 4. Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia: imię i nazwisko, data, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.
 6. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Właściciele portali społecznościowych są niezależnymi Administratorami danych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zalecamy zapoznanie się tymi dokumentami:

Jeżeli wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. polubienie naszego fanpage, komentowanie, polubienie lub udostępnienie naszych postów) to
IntoTheWorld staje się również administratorem Państwa danych.  Rodzaj danych jakie możemy przetwarzać za pośrednictwem portali społecznościowych to: nick/imię i nazwisko, zdjęcia oraz informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treści wiadomości kierowanych do nas na w prywatnych wiadomościach lub pisanych w komentarzach pod naszymi postami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.sklep.itw.com.pl. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciele portali  jako administratorzy  danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

 1. Okres przechowywania danych

Przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach. I tak:

 1. w celu udokumentowania odbytych szkoleń dane są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzamy dane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 3. w celu obrony przed roszczeniami – przetwarzamy dane przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano usługę;
 4. w celu rozpatrywania reklamacji – przetwarzamy dane przez 24 miesiące od momentu wykonania usługi;
 5. dane zbierane w celu wysyłania newslettera, przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego www.sklep.itw.com.pl przekazujemy jedynie naszym partnerom, którzy umożliwiają nam świadczenie usług- firmom świadczącym dla nas usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, prawne itp. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak aby dane osobowe naszych klientów były bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów. Kategorie odbiorców, którym ujawniamy dane to:

 • Nasi Pracownicy- dostęp do danych osobowych klientów mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych;
 • Dostawcy usług informatycznych i technicznych- dostęp do danych użytkowników sklepu oraz korzystających z naszych usług (w tym świadczonych drogą elektroniczną) uzyskują firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, platform online, poczty e-mail i innych systemów informatycznych;
 • Dostawcy innych usług- dostęp do danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.).

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane mogą skorzystać z prawa do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny i powoływania się na przepisy prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na adres itw@gmail.com
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-192 Warszawa,

www.uodo.gov.pl

W przypadku żądania realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail biuro.itw@gmail.com

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 1. Zasady ochrony danych jakie stosujemy

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

 

 1. Informacja o konieczności podaniu danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupu usługi i udziału w szkoleniu.

 1. Odnośniki do innych stron www

W naszym sklepie znajdą Państwo odnośniki do innych stron i sklepów www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony danych i prywatności na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu prowadzonego na stronie www.sklep.itw.com.pl  

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator sklepu www nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze Sklepu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat.

Administrator strony www.sklep.itw.com.pl korzysta z narzędzi  Gogle Analytics, Google AdWords i GoogleAdsense, których dostawcą i jednocześnie odbiorcą danych w nich przetwarzanych jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Google Analytics- narzędzia analityczne Google Analytics, zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych.
 • Google AdWords- narzędzia remarketingowe Google AdWords wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze Administratora z narzędzi Google AdWords, czy nie.
 • Google AdSense- narzędzia sieci reklamowej Google AdSense wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdSense. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z narzędzi Google AdSense, czy nie.

W celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony www.itw.com.pl można użyć ustawień przeglądarki internetowej

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

Data opublikowania dokumentu: 06 czerwca 2022 r.